top of page

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: The Fit Company


Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van The Fit Company, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij The Fit Company.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met The Fit Company voor coaching.

Personal trainer: Joyce Nijsse en Willem van Kooten

Activiteit(en): Personal Training, mindset-coaching, EMB-bloedtesten,  bedrijfsfitness en voedingsadvies

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij The Fit Company. Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van The Fit Company zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van The Fit COmpany geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. 

 

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan The Fit Company te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven dient u per omgaande door te geven.

 

Artikel 4. Tijdstip en plaats

 

Bij de bevestiging van de inschrijving zal The Fit Compaby, in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is The Fit Company bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor The Fit Company alsook de deelnemer. 

 

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

Op The Fit Company rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door The Fit Company samengesteld. The Fit Company voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. The Fit Company is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van The Fit Company. Dit betekent dat The Fit Company niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. The Fit Company is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is The Fit Company niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door The Fit Company georganiseerde activiteiten. The Fit Compnay is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen The Fit Company wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die The Fit Company aanbiedt.
De deelnemer is jegens The Fit Company aansprakelijk wanneer The Fit Company op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient The Fit Company te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7. Ontbinding

The Fit Company is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal The Fit Company meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is The Fit Company gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan The Fit Company te voldoen. Indien The Fit Company over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. 

 

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan The Fit Company. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Afgezegde afspraken dienen binnen 4 weken ingehaald te worden, anders vervallen deze. 

 

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. The Fit Company is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een groepsles behoudt The Fit Company het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

 

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met The Fit Company aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

 

Artikel 12. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door The Fit Company. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. The Fit Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. The Fit Company is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door The Fit Company voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van The Fit Company. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van The Fit Company. 
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, huiswerkopdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van The Fit Company zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door The Fit Company ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. 

 

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot The Fit Company. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page